saltato Stokvoering bij strijkers. Gesprongen, licht verende, van de snaar afspringende streek
scemando zachter wordend
scherzando schertsend
scherzo schertsend
scherzoso schertsend
schiettamente zuiver, eenvoudig
schietto zuiver, eenvoudig
scintillante fonkelend, glinsterend
scioltamente vluchtig
sciolto opgelost, vrij in voordracht
scivolando glijdend
scordato ontstemd
secco droog
seconda volta de tweede maal
secondo de tweede, onderste partij bij vierhandig pianospel II0
segno teken aan het begin of einde van een herhaling S
segue wordt vervolgd, gaat verder. (bijvoorbeeld op de andere pagina) seg.
semplice simpel, eenvoudig
sempre Altijd
sensible met gevoel
sentimento met gevoel
sentito gevoelig, met uitdrukking, expressief
senza zonder
senza misura vrij in tempo
senza replica zonder herhaling
senza sordino zonder demper
sereno helder, rustig
serio ernstig
serioso ernstig
sforzando plotseling sterker sf., sfz.
sforzatissimo sterk sforzato, plotseling heel sterk sffz
sforzato plotseling sterker
sforzato piano sterk beklemtoond en meteen weer zacht sfp
simile op dezelfde wijze
sin'al fine tot aan het teken
sin'al segno tot aan het teken
sinistra met de linkerhand
slancio met vaart
slargando breder wordend, langzamer
slentando langzamer wordend
smanioso heftig verlangend, hartstochtelijk
sminuendo minder wordend in volume, zachter wordend
smorendo stervend, zachter en langzamer wordend
smorzando uitdovend, uiterst langzaam en zacht wordend, wegstervend smorz.
snello behendig
soave zoet, zacht, liefelijk
sollecitando sneller wordend, dringend
solo alleen
sopra boven
sordino met demper
sostenuto gedragen
sospirando zuchtend
sostenendo terughoudend, in tempo gedragen, iets langzamer sost.
sostenuto terughoudend, in tempo gedragen, iets langzamer
sotto onder
sotto voce onder de stem, niet voluit gezongen, maar met gedempte stem s.v.
soupirant zuchtend
spianato vlak, effen
spiccato losgemaakt spicc
spirito vurig, geestdriftig
spiritoso vurig, geestdriftig
spirituoso vurig, geestdriftig
staccatissimo zeer sterk staccato
staccato zeer kort stacc
stendendo ontspannend, langzamer wordend
stentando moeizaam, slepend, langzamer wordend
stentato talmend, terughoudend
steso langzaam
stesso dezelfde, hetzelfde
stinguendo oplossend, steeds zachter
strascicando slepend
strepitoso luidruchtig, met veel lawaai
stretto eng, gedrongen
stringendo sterker en sneller wordend
striscando kruipend, chromatisch glijdend, glissando
su op
suave zacht, lieflijk
subito plotseling, meteen
suffocato gesmoord, gedempt
sul op
sul G op de G-snaar
sulla tastiera op de toets
sul ponticello vlak bij de kam strijken
sussurando fluisterend
svegliando opgewekt
svegliato opgewekt
svelto vlug, behendig