CaBalletta Een aria of gedeelte van een aria in een snel tempo waarin het personage zijn briljantheid of zijn dapperheid tot uitdrukking kan brengen. In de 19e eeuw werd deze vorm vaak gebruikt als slotstuk van een formele aria.
Cadans Ritme, beweging op basis van ritmische accenten
Cadens Een door de speler zelf ingelast solo-stuk, waarbij vaak geïmproviseerd wordt. De solist kan op deze manier zijn talenten tonen.
   
Cadenza Een door de speler zelf ingelast solo-stuk, waarbij vaak geïmproviseerd wordt. De solist kan op deze manier zijn talenten tonen.
Canon

Eucharistisch gebed, kern van de mis

Nazingen van dezelfde melodie tijdens de zang, maar een paar maten later

Cantate Vocale compositie voor solostemmen en koor
Cantique Lofzang
Cantor voorzanger
Cantorij Koor van zangers en instrumentalisten, verbonden aan de kerk of het hof
Cantus gezang
Cantus firmus Melodie is ontleend aan een ander werk
Cantus prius factus Eerder gemaakte stem
   
Canzone Oude benaming voor een meerstemmige compositie, zowel gezongen als instrumentaal.
Capotasto Een over de hals van een fretinstrument te schuiven klem, die de stemming verhoogt. Wordt aangeduidt met capo d'astro
 
Capriccio Compositie met een grillig karakter
Castraat Jonge zanger die in zijn jeugd (voor aanvang van de pubertijd) werd gecastreerd opdat zijn jongensstem behouden zou blijven. Vooral van de 15e tot de 18e eeuw was het castreren van muzikaal begaafde jongens heel gewoon. Deze castraten werden ± 6 jaar geschoold en startten hun carrière omstreeks hun 15e jaar. Door de castratie werd de hormonale ontwikkeling stopgezet. Ze kregen geen borstbeharing en het strottehoofd ontwikkelde zich slechts minimaal. Wel groeide het skelet door en werd het lijf vaak buiten proportie groot. Door hun flink gegroeide borstkas en hun kleine strottehoofd waren ze in staat heel licht te zingen en tonen lang aan te houden. Bij de volwassen castraten maakte het longvolume en de grotere resonantieruimte, gekoppeld aan de hoge jongenstemregisters, een groot stemvolumer, een enorme uitstraling en een tot dan toe ongekende virtuositeit mogelijk. Later werden castraatstemmen veelal vervangen door tenoren.
Cavatina Een kort, lyrisch zangstuk voor een solist.
Celebrant Priester die de mis opdraagt
Cesuur Onderbreking van de muziek als een nieuwe zin of een nieuw gegeven gaat beginnen
   
Chaconne Oude dansvorm die bestaat uit melodische variaties
Chanson Het Franse lied
Choreografie Beschrijving van de dansbewegingen.
Chorus Rondedans
Chromatiek Het kleuren van de tonen door ze met een halve toon te verhogen of te verlagen
Chromatisch Half toonklinkend
Chromatische toonladder Toonladder die is opgebouwd uit halve tonen
Classicisme Muziekstijl uit de tweede helft van de 18de eeuw, gekenmerkt door een hang naar de natuur
climacus Is een aflopende notengroep van drie of meer noten. De eerste, hoogste noot wordt gewoon geschreven, de aflopende noten als een klein, ruitvormig nootje. Men noemt zo'n notengroep ook wel een subpunctis
clivis Het tegenovergestelde van een pes. Bestaat uit twee noten: een lagere en een hogere. De hoogste wordt altijd eerst gezongen.
Cluster Het tegelijkertijd aanslaan van een aantal dicht bij elkaar liggende tonen.
Coda Het naspel (eindstukje) van een muziekstuk.
Coloratuur Virtuoze versiering van zangstukken door snelle loopjes, sprongen en tremelo’s. Tot aan het begin van de 19e eeuw kregen zangers van alle stemsoorten door coloraturen de gelegenheid hun virtuositeit te demonstreren. Vanaf de19e eeuw werden coloraturen voornamelijk aangetroffen in sopraanaria’s. Beroemde coloratuuraria’s zijn de wraakaria van de koningin van de nacht in Mozart’s Zauberflöte, de waanzinaria van Lucia in Lucia di Lammermoor (Donizetti) en de aria van Zerbinetta uit Ariadne auf Naxos (Strauss).
Communie Slotzang uit het proprium van de mis
Communio Slotzang uit het proprium van de mis
Complementair ritme Het ritme van de ene partij vult het andere aan, zodat klinkend het ritme compleet wordt.
 
Complementaire intervallen Het interval dat een ander interval aanvult tot het oktaaf
 
Completen Gebed voor het slapengaan uit het officie
Componist Iemand die muziek schrijft
Compositie Muziekstuk dat het eindresultaat is van het uitwerken van één of meerdere muzikale gegevens
Concert Optreden van een orkest, groep of zanger
concerto Drie- of vierdelige compositie voor solo-instrumenten en symfonieorkest
Concerto grosso Een muziekstuk voor een groep solisten
Concertino Klein concert
Concertmeester Leider van de eerste violen in een orkest
Conductus Geestelijk niet-liturgisch gezang in het Latijn
Conische boring De buis is bij het aanblaaspunt het smalst, en wordt naar het einde toe steeds breder
Consecratie Kerngebeuren van de mis, waarbij brood en wijn veranderd worden in het lichaam en bloed van Christus
Consonant Harmonieus samenklinkend
Consort Vier- tot zesstemmig ensemble voor kamermuziek
Contra-alt Laatste vrouwenstem
Contrafact Nieuwe tekst op bestaande melodieën.
   
Contrapunt Meerstemmigheid waarbij elke stem onafhankelijk is, het tegenovergestelde van harmonie
Contrast tegenstelling
Corps de ballet Dansers die als groep samen dansen en geen solo's of hoofdrollen dansen
Coulissen Beschilderde decorstukken die rechtop staan naast het podium
Countertenor Hoogste mannelijke stem, op de hoogte van van de vrouwelijke alt. Met de opkomst van de historisch getrouwe opvoering van de vroege muziek werden countertenors weer veelvuldig ingezet, bijvoorbeeld om bij de opvoering van oude muziek de voordracht van castraten te benaderen.
Couplet Regels van een lied die een eenheid vormt. De melodie blijft hetzelfde, maar de tekst verandert.
Courante Franse snelle dans in een oneven maat
Cover-versie Nagebootste versie van een lied
Credo Geloofsbelijdenis, gezang uit het ordinarium van de mis
Csardas Vurige, Hongaarse dans
Custos Dit half nootje met een staartje naar boven geeft op het einde van de notenbalk of bij een verandering van sleutel aan met welke noot de volgende notenbalk aanvangt. De custos zelf wordt niet gezongen.
Cyclisch Composities waarbij de diverse onderdelen nauw met elkaar in verband staan
cylindrische boring de buis is over de gehele lengte even breed
Czimkon Slavische dans