Habanera Ritmische dans in een tweedelige maat, afkomstig uit Cuba
Hafabra Harmonie, fanfare, brassband
Halling Trage volksdans in een tweedelige maat, afkomstig uit Noorwegen
Halve noot Noot die bestaat uit twee hele tellen. Het duurt tweemaal zolang als een vierde noot. De halve noot wordt aangeduid met een leeg bolletje met een staart
Halve toon Kleinste toonschrede van het Europese toonsysteem, ééntwaalfde deel van een octaaf
Harmonie

Het gelijktijdig klinken van meerdere tonen

Orkest met houtblazers, koperblazers en slagwerk

Harmonieorkest Orkest met houtblazers, koperblazers en slagwerk
Heldentenor Een tenor met een zware, dramatische stem die grenst aan de bariton. De heldentenor wordt ingezet voor zware rollen. Het is ook de zwaarste tenorstem
Heletoonstoonladder Verdeling van een oktaaf in 6 grote secunden
   
Hemiool Verdeling van twee 3/4 (twee keer drie kwartnoten) maten in drie halve noten (drie keer twee kwartnoten).
   
Herhaling Iets opnieuw doen. In de muziek kan een melodie, een ritme of een samenklank meerdere keren voorkomen. De meest bekende vorm van herhalen is het refrein. Herhalen kan op twee manieren: op dezelfde toonhoogte of iets hoger of lager
Herhalingsteken Teken dat wordt aangeduid met twee verticale strepen en een dubbelpunt. Tussen twee van deze tekens moet een muziekstuk herhaald worden. ||: dit stuk moet éénmaal herhaald worden :||
Herstellingsteken Voorteken dat een verhoging of verlaging van een noot ongedaan maakt
   
Heterofonie Gelijktijdig klinken van een thema en een variatie daarop
   
Hexachord Systeem van zes diatonische tonen met een halve toon in het midden
hoed Deksel van de luchtpijp van het orgel
homofonie Compositorische schrijfwijze waarbij alle stemmen in een gelijk ritme zijn neergezet
Homofoon Gelijkklinkend
Hoofdaccent Het accent op de eerste tel van de maat
Hoofdthema Het belangrijkste thema van een compositie
Hoofdvorm Oorspronkelijk de vorm van het eerste deel van een klassieke sonate
hoofdwerk Orgelterm. Het orgel wordt ingedeeld in het hoofdwerk, bovenwerk, borstwerk en rugwerk. Het hoofdwerk is het eigenlijke orgelgedeelte
Houtinstrument Instrumenten die aangeblazen worden met een houten mondstuk
Horae De zogenaamde kleine uren van het dagofficie (Priem, terts, sext en noon)
Horlepijp Schotse volksdans
Humoresque Licht, vrolijk muziekstuk
Hymne Loflied in versvorm, het volkslied van een land.